Accés al centre

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

L'accés als ensenyaments professionals de música es fa a través d’una prova específica regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumne per iniciar els estudis en aquesta etapa. La prova d’accés es convoca anualment i consta de dues parts: una de llenguatge musical o harmonia i una altra d’instrument. Les parts es qualifiquen de 0 a 10 punts i cal una qualificació mínima de 5 punts per l’establiment de la nota global, que és la mitjana aritmètica de les dues parts.

Les proves d’accés les convoca cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa durant els mesos de febrer/març i la prova es fa al llarg dels mesos de maig/juny, i setembre, si és el cas. Pot fer-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional. La superació de la prova és vàlida tan sols per al curs acadèmic per al qual es du a terme.

Si el candidat ve d’un altre Conservatori o Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals tan sols cal que formalitzi la preinscripció i sol·liciti un trasllat d’expedient en les dates marcades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Accés a primer curs


La prova d’accés al primer curs l’elabora el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que cada curs en publica les orientacions i els continguts.

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que consta de dos exercicis:

 

 • Llenguatge musical:

Entonació, ritme i lectura; educació de l’oïda, i audició, anàlisi i creació.

 • Instrument:

Interpretació a vista d’un fragment musical inèdit senzill i d’estudis i obres segons l’especialitat.


Accés a altres cursos


La prova d’accés als altres cursos l’elabora cada centre, que s’encarrega de fer-ne la difusió i d’oferir-ne la informació de les orientacions i continguts. Properament podreu consultar-ne els models de cada curs.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica que consta de llenguatge musical o harmonia, depenent del curs, i instrument. Es podrà accedir a un curs de Grau Professional diferent de primer sense haver realitzat cursos anteriors, prèvia superació de la prova específica.


Inscripcions i matrícules - Calendari i informacions de les proves d'accés


-Alumnes de L'Energia - Conservatori:
 • Període de inscripcions: Del dimecres 8 al dilluns 20 de març de 2023.
 • La prova d’accés a primer curs tindrà lloc el dia 23 de maig a les 10h a l’Edifici de l’Energia.
  (la data máxima per fer arribar l'obra de lliure elecció serà el divendres 24 de març)
 • Les proves d’accés a altres cursos seran els dies 24 i 25 de maig, segons inscripcions.
 • Publicació de la llista provisional d’inscrits: 22 de març.
 • Període de reclamacions contra la llista: del 23 al 27 de març.
 • Publicació de la llista definitiva d’inscrits: 30 de març.
 • Publicació de les qualificacions globals provisionals: el 29 de maig.
 • Període de reclamacions: del 30 de maig a l'1 de juny.
 • Publicació dels resultats definitius i assignació de places: 5 de juny
 • Publicació del llistat d'alumnes admesos: 8 de juny
 • Matrícules pendents de data


-Documentació relativa a les proves d'accés 2023-24

Full d'inscripció a les proves d'accés 2023-24 per ensenyaments professionals


-Alumnes de l'Escola de Música:
 • Matrícules pendents de data
 • Disposem al web d’unes portes obertes per conèixer el centre.

 


Mostra dels models de les proves d'accés

Llenguatge

Llenguatge musical

1r Curs
2n Curs
3r Curs
4t Curs
5è Curs
6è Curs
 
Instrument

Baix elèctric

Cant

Clarinet

Contrabaix

Flauta travessera
Flabiol i tamborí

Guitarra

Guitarra elèctrica
Fiscorn

Oboè

Percussió

Piano

Saxòfon

Tenora

Tible

Trombó

Trompeta

Viola

Violí

Violoncel

 


Informació i consideracions referents a la proves d’accés


 • El dia de la prova d’accés caldrà presentar l'original del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
 • El dia de la prova d’accés caldrà portar còpies per triplicat de les obres presentades a la prova d’instrument.
 • L’alumne és responsable de portar els músics acompanyants necessaris per interpretar les obres de música de cambra així com també és responsable de portar els músics acompanyants per als estudis i obres del repertori de la prova d’instrument que així ho requereixin. En cas que l’aspirant ho sol·liciti a la secretaria del centre durant el període d’inscripció a les proves d’accés al grau professional la direcció del centre us podrà facilitar els músics acompanyants necessaris.
 • Les qualificacions globals de les proves es faran públiques al taulell d’anuncis del centre.
 • Si es vol un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés s’haurà de sol·licitar a la secretaria del centre.

 


Procediment per a fer una reclamació de les proves d’accés.


Una vegada publicada la qualificació provisional de les proves d’accés, es pot presentar una reclamació en cas de que no s’estigui conforme amb la qualificació.
Aquesta, s’haurà de presentar per escrit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. durant els tres dies hàbils següents a la publicació dels resultats provisionals. L’endemà de la finalització del termini, es reunirà la Comissió Avaluadora per fer una revisió de la prova i comunicarà a la família/alumne/a la resolució presa.
S’aixecarà una acta on hi constaran els resultats definitius i aquesta quedarà arxivada al centre. A partir del dia que s’han resolt les reclamacions es publicaran les qualificacions definitives.
A partir d’aquest moment i durant un mes, la persona interessada pot reiterar la seva reclamació mitjançant un escrit per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Aquesta/es reclamacions s’enviaran als Serveis Territorials juntament amb la primera reclamació i la còpia de l’acta de la Comissió Avaluadora.
També s’adjuntarà una còpia de les proves realitzades per l’aspirant i qualsevol altra documentació que el centre o l’aspirant consideri oportú.
Els Serveis Territorials de Girona trametrà aquesta/es reclamacions a la Direcció General d’Atenció a la Família de Barcelona amb tota la documentació adjuntada i un informe de la Inspecció d’Educació que haurà de resoldre durant 10 dies i notificar-lo a l’aspirant i al centre.

Descarregar el model per fer una reclamació

Instagram de l'Escola / l'Energia